ГИС на основните морфографски единици и зони в България

Posted on Posted in GIS

ГИС на основните морфографски единици и зони в България или по нормалну му казано – ГИС с имената и границите на основните географски обекти. За основа на ГИС файла се използва Географската карта, както и описанията на wikipedia.org. Границите са толкова максимално точни, колкото може да бъде граница по изохипс и описание – …“минава северно от село Някое…“ или …“плавно прелива в хълмовете на долината…“. Но където границата е дадена река е следвана…
Макар и неподходящ за детайлни карти (добавям само основните единици) или пък за обощена карта (с изключение на зонирането), ще е полезен и информативен файл.
penin2007Полигоните във файла съдържат информация за името на обекта, подрайон и район (по Природно-географски области на България – Пенин, 2007) и географски зони (по Физикогеографско райониране на България – Иванов и др., 1968)

Ще ми е приятно да чуя и вашето мнение