GIS of the basic morphographic units in the Physiological Geographic Regions in Bulgaria

Вкарване в ГИС на основните морфографски единици във Физикогеографските зони и области на България или по нормалну му казано – шейп/geojson фаил с имената и границите на основните географски обекти и области. За основа (а и основание) на ГИС файла съм използвал PDF Географската карта, както и описанията на wikipedia.org. Границите на включените обекти са толкова максимално точни, колкото може да бъде граница по изохипс и описание – …”минава северно от село Някое…” или …”плавно прелива в хълмовете на долината…”. Но където границата е дадена река е следвана… Справка с ГИСистемата на МРРБ, също не помогна много, тъй като там се използват стари данни или за даден обекта е взет грешен изохипс…
Макар и неподходящ за детайлни карти (добавени са само основните единици) или пък за обощена карта (с изключение на зонирането), ще е полезен и информативен файл, чрез който може да се правят справки.

Полигоните във файла съдържат информация за името на обекта, подрайон и район (по Природно-географски области на България – Пенин, 2007) и географски зони (по Физикогеографско райониране на България – Иванов и др., 1968)
Може да видите онлайн морфографията комбинирана с друга информация, благодарение на Mapbox в картата TopoBulgaria or read about Physiological Geographic Areas and Regions in Bulgaria
Може да свалите работните файлове от страницата ми в Patreon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right now I have problems with the storage of the files and traffic they generate. That's why some of the images and download files are missing. Before you download something, you better write to me first. Dismiss